Privacy Statement

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Wij zijn HCA

HCA project Support b.v is gevestigd te Rotterdam, Scheepsbouwweg 67, 3089 JW is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van: Bezoekers en gebruikers van de website. Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we: Met jouw toestemming, om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren

 • Lees hier meer informatie over in ons cookie beleid. Over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we jouw informatie bewaren.
 • Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

De informatie verwerken we: Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden, die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de

dienstverlening en overige activiteiten om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • Op grond van jouw toestemming.
 • Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:

 • Je onze websites bezoekt gebruikt
 • Je gegevens invult of achterlaat op onze website
 • Je je inschrijft op één van onze vestigingen
 • Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.en als wij dit niet direct van u hebben gekregen;
 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden
 • Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen
 • Als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacy-statement.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

HCA kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens HCA diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus
 • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit
 • Pensioenfonds, indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
 • En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. HCA heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar HCA of haar partners passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

Je rechten

 • Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor: Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken Rectificatie van je persoonsgegevens
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens Overdracht van je gegevens.
 • In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken;

Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt

Je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen

Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je opnemen met jouw contactpersoon en/of vestiging.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon en/of vestiging. Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door HCA, neem dan contact op met de vestiging of jouw contactpersoon. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoedt u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.

Beveiliging

HCA doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is HCA met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wijzigingen

HCA kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy-statement. Het meest actuele privacy-statement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacy-statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Bezoekers en gebruikers van de website

Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we jouw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

HCA maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in ons cookie beleid.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.

Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om:

 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn
 • Je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld.
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook ons cookie beleid.

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers of deelnemers van onze klanten

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning, personeels- en salarisadministratie.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we jouw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen we je om je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy-statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens: Bij inschrijving;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan; Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID- bewijs verwijderd.

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat je voor HCA kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;
Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Daarnaast verwerken wij soms, ten behoeve van bepaalde functies, gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;

Gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

HCA legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, planning, personeels- en salarisadministratie.

 • Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om: Correct en duidelijk met je te communiceren
 • Je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn
 • Onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we je daar van tevoren over informeren
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven)
 • Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk
 • Je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; je zo goed mogelijk volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 • De benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn
 • Een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • Ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen
 • Jouw loopbaan te begeleiden en je te helpen bij outplacement
 • Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • Aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.

Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Dat betekent:

 • Kandidaten (indien je (nog) niet voor HCA hebt gewerkt)
 • Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor HCA hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.
 • Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven bij HCA. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door HCA. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor HCA onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.
 • indien je voor HCA werkt/hebt gewerkt
 • Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor HCA.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven bij jouw contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door HCA. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor HCA onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we jouw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou;

 • Naam en contactgegevens Functie
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt
 • Gegevens om een goede zakelijke relatie met je kunnen onderhouden
 • Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.
 • Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

wij verzamelen jouw gegevens om;

 • De overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
 • Met jou te kunnen communiceren
 • Een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
 • Je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld om te kunnen factureren
 • Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen
  Voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken)
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn
 • Onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

 • opdrachtgevers met een account in de mijn omgeving

Persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing.
Versie juli 2019

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

Zoek